Contact

Contactpersonen

Heeft u vragen aan ons als gemeente neem dan contact op met onze predikant of scriba. Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze diensten. Onze vrijwillige koster kan u doorsturen naar de juiste persoon voor uw vraag.

Ook wanneer u overweegt zich te laten overschrijven naar onze gemeente waarderen we het wanneer we u hierover spreken. Op die manier kunnen we u direct wegwijs maken. Ook in dat geval kunt u zich wenden tot onze dominee of scriba. Verhuizingen kunt u aan het kerkelijk bureau doorgeven. Voor vragen m.b.t. diaconaat kunt u zich wenden naar het diaconaal bureau. Ga voor meer informatie over verhuur van het kerkgebouw naar veelgestelde vragen.

Predikant

Momenteel zijn we vacant. Neem contact op met uw wijkouderling of Scriba

Scriba

W. Nouwen
Tulpstraat 17
3702 VA  Zeist
T. 030-6915132

Kerkelijk bureau

G.J. Randewijk
Maurikstraat 55
3701 HC  Zeist
T. 030-6920300
hkb@pkn-zeist.nl

Diaconaal bureau

Maurikstraat 55
3701 HC  Zeist
T. 030-6924782
diaconie@pkn-zeist.nl

Bankrekeningen

Van Tenaamstelling IBAN/Bankrekening
Wijkgemeente Hervormde Wijkgemeente Pniël NL49 INGB 0004 1306 59
Jeugdraad 'Calvijn' Hervormde Jeugdraad Calvijn NL62 INGB 0008 9813 95
Kerkelijk bureau Kerkv. der Herv. Gemeente Zeist NL37 INGB 0000 1272 00
Actie Kerkbalans CvK Hervormde Gemeente Zeist NL05 RABO 0373 7334 96

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u in bepaalde situaties niet weet tot wie, in de kerkelijke organisatie, u zich moet wenden. Onderstaand overzicht kan dan een hulpmiddel zijn om zo snel mogelijk bij de juiste persoon aan te kloppen.

Contact opnemen met de wijkouderling en/of predikant.

Onder trouwdiensten verstaat de wijkkerkenraad diensten waarin een zegen gevraagd wordt over het huwelijk van een man en een vrouw, nadat dit op het gemeentehuis burgerlijk is gesloten.

Aan de bruidsparen die staan ingeschreven in het Zeister hervormde kerkelijk register en een financiële bijdrage leveren via de Kerkbalans, wordt € 255,- doorberekend. Echter voor leden van onze wijkgemeente neemt de wijkkas deze kosten voor zijn rekening. Als er geen bijdrage via Kerkbalans wordt geleverd bedragen de kosten € 565,- (inclusief koster). In de maanden oktober tot en met maart wordt EUR 60,00 stookkosten in rekening gebracht.

Contact opnemen met kerkelijk bureau.
In de regel neemt de begrafenisondernemer contact op met de predikant of kerkelijk werker.
Contact opnemen met de wijkouderling en/of predikant inlichten.

Er zijn verschillende manieren om collectebonnen te bestellen:

  • Contact opnemen met het kerkelijk bureau; of
  • Bestellen via het online bestelformulier: https://site.skgcollect.nl/155/; of
  • Formulier uit 'Opgang' invullen; of
  • Het juiste bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL37 INGB 0000 1272 00 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente o.v.v. Collectebonnen á € 0,50 / € 1,- / € 1,50 / € 2,- (20 stuks per vel).

Bij navraag of de kerk ter beschikking gesteld kan worden, kunt u contact opnemen met de koster of het kerkelijk bureau.

Let op: De kerk wordt op zondag NIET ter beschikking gesteld voor activiteiten buiten de plaatselijke wijkgemeente.

Contact opnemen met de koster of de heer Teus de Mik.