Kring

Jongerenkring

De Jongerenkring is een bijbelkring bedoeld voor jongeren uit onze gemeente, waarvan de meeste jonge lidmaten zijn. De leeftijd van de leden is ongeveer tussen de 20 en 30 jaar. Nieuwe jonge gemeenteleden zijn van harte welkom. Het is een goede gelegenheid om jongeren uit de gemeente te ontmoeten en contacten op te bouwen.

Wij komen één keer per twee weken op dinsdagavond bij elkaar. Dit kan zowel in het Oude Centrum als bij iemand thuis zijn. We beginnen - na een inloop vanaf 19.45 uur - om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Elk seizoen behandelen we aan de hand van studiemateriaal een Bijbelboek of behandelen we thema’s gericht op de praktijk van elke dag. De avonden worden voorbereid door één of twee van de leden van de kring. De kring staat onder leiding van de wijkpredikant.

In de wijkbrief wordt elk seizoen een uitnodiging geschreven en we proberen ook mensen persoonlijk te benaderen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de wijkpredikant, g.lustig@kpnplanet.nl.

Huwelijkskring

De huwelijkskring is bedoeld voor aanstaande echtparen en echtparen die net getrouwd zijn. Het thema is 'Groeien naar een christelijk huwelijk'.

De meeste stellen gaan het huwelijk in met grote verwachtingen. Eén van de hoogtepunten van de dag is de kerkelijke bevestiging. Er zijn allerlei redenen om in de kerk te trouwen. De belangrijkste is dat we Gods hulp en zegen willen vragen bij ons huwelijk en dat we die stap niet willen zetten zonder Hem en zijn gemeente daarin te betrekken. De huwelijkskring wil helpen om daar concreet vorm aan te geven. God betrekken bij ons huwelijk. Hij wil ons huwelijk zegenen. Dat doet Hij onder andere ook door ons in de Bijbel te vertellen hoe Hij het huwelijk bedoeld heeft. Het is één van de mooiste gaven aan ons mensen. Getrouwd zijn is een feest. Met die gave moeten we dan ook zuinig omspringen en we moeten niet vergeten de gebruiksaanwijzing te lezen. Daar willen we ons dan ook in de huwelijkskring mee bezighouden. Juist ook omdat het huwelijk sterk onder druk staat. Het is helemaal niet meer vanzelfsprekend dat je het lang met elkaar uithoudt en je samen een goede relatie zult hebben. We geloven dat het geloof in de Heere Jezus Christus het fundament vormt voor een relatie die het beste bestand is tegen deze uitdagingen. Een huwelijksrelatie waar Hij bij is, mag levenslang feestelijk zijn, in mooie en in moeilijke dagen.

We zullen ons op de huwelijkskring in zeven avonden bezighouden met de volgende thema’s:

 • Gods bedoeling met het huwelijk
 • Communicatie en conflicten
 • Rolverdeling
 • Seksualiteit als geschenk van de Schepper
 • Kinderen krijgen, plannen of nemen?
 • De huisliturgie

Voor informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Cor en Henny van den Born.

Moederkring

De moederkring komt één keer per maand een avond bij elkaar om te praten over de christelijke opvoeding. De kring bestaat uit moeders met kinderen in alle leeftijden, van peuter tot puber. Elke avond bereidt één van de moeders een inleiding voor aan de hand van een boek of een zelfgekozen thema. Daarnaast is er veel ruimte om ervaringen uit de dagelijkse praktijk van het moeder-zijn uit te wisselen. Alle moeders zijn van harte welkom!

Voor informatie kunt u terecht bij Shirley Verweij.

Huisbijbelkring

Wil jij samen met andere gemeenteleden jouw geloof verdiepen en delen? Dan word je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van de huisbijbelkringen.

De kringavonden worden bij de deelnemers thuis gehouden. Samen bestuderen we een Bijbelgedeelte en zingen en bidden we met en voor elkaar. Er zijn op dit moment drie huisbijbelkringen. Kringavonden zijn éénmaal per twee weken op dinsdag- of woensdagavond. Wie lid wil worden of gewoon een keer wil komen kijken (dat kan ook in de loop van het kringseizoen), kan contact opnemen met Nico Burgerhart (nicoburgerhart@hotmail.com).

Bijbelkring Asaf

Deze bijbelkring is bedoeld voor de 'wat oudere gemeenteleden' die één keer in de twee weken met elkaar over een bepaald Bijbelgedeelte willen praten, luisteren en nadenken. Zo zal het samenzijn een toegevoegde waarde hebben in het zoeken en vinden van Gods bedoeling in ons leven voor onszelf én voor elkaar. Dat is ook de betekenis van de naam Asaf, die ‘voegt toe’ of ‘verzamelt’ betekent. En wat is het rijk om met elkaar je Dichter bij God te weten.

De kring vindt plaats in het Oude Centrum en we beginnen de avonden om 20.00 uur.

We hopen en wensen dat de onderlinge verbondenheid mede door Bijbelstudie, ook nu weer bemerkt en beleefd mag worden, tot eer van God zal zijn en tot opbouw van de gemeente. U bent van harte welkom!

De leiding is om beurten bij de broeders Wim Nouwen en Co Westeneng.

Ouderenkring 'De Bron'

De leden van deze Ouderenkring komen in de regel één keer per veertien dagen op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur bijeen in 't Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a te Zeist. Deze middagen worden gevuld met een meditatie verzorgd door één van de predikanten van de wijkgemeenten Bethel of Pniël dan wel door (gewezen) ambtsdragers uit deze wijkgemeenten. Na de theepauze is er een inleider of presentator die een inhoudelijk onderwerp behandelt dat hem/haar na aan het hart ligt. Tijdens de koffie- en theepauze is er ruimte voor onderling contact. De leiding van deze kring berust bij mw. P.(Nel) van Broekhuizen, die daarin wordt bijgestaan door een werkgroep gevormd uit de leden.

Vervoer kan worden geregeld als u niet (meer) op eigen gelegenheid naar 't Lichtpunt kan komen. De kring mag zich de laatste tijd in een toenemende belangstelling verheugen. Komt u ook eens als belangstellende - geheel vrijblijvend - kennismaken. Dan kunt u zelf beoordelen of deze gezamenlijke activiteit van de wijkgemeenten Bethel en De Bron iets voor u is. Desgevraagd zenden wij u graag het seizoensprogramma toe.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Mw. P. (Nel) van Broekhuizen
Tesselschadelaan 12, 3707 AL Zeist.
T.0306955169.

OMEGA van start

OmegaOp DV dinsdag 5 februari start OMEGA voor ouderen. Een manier om met elkaar na te denken over allerlei vragen die met name bij senioren leven. Wat Alpha is voor jongeren en belangstellenden met betrekking tot geloofsvragen, is OMEGA dat voor ouderen. Waar gaat het over?

 • Over geloof en zekerheid
 • Over schuld en hoop
 • Over zorg en afhankelijkheid
 • Over relaties en verdriet
 • Over voltooid leven en de wederkomst
 • Over contact met familie en kinderen
 • Over eenzaamheid en isolement, etc.

We komen zes keer bij elkaar. De ontmoetingen bestaan uit een kort inhoudelijk gedeelte door middel van een PowerPointpresentatie als uitleg. Daarna volgt een gezamenlijke bespreking. Er wordt gezongen. Soms maken wij gebruik van een intro-filmpje. We starten met koffie, thee en iets lekkers en na afloop genieten wij van een gezamenlijke lunch. De hele cursus bestaat uit vijftien onderwerpen en we kiezen samen voor een serie van minstens zes onderwerpen. De keuze bespreken we tijdens de introductie.

Elke samenkomst begint om 10.30 uur en eindigt om uiterlijk 13.00 uur. Inloop vanaf 10.00 uur. U bent welkom in de wijkzaal bij de Sionskerk, Jacob Catslaan 73, Zeist.

Op DV 22 januari is er een introductiemorgen van 10.30 – 12.00 uur (geen lunch). De cursus wordt daarna gehouden op 5/12/19 februari en 5/12/19 maart. Data kunnen door omstandigheden wijzigen, maar dat wordt ter plekke besproken.

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem contact op en geef u op. Misschien is het verstandig om met iemand samen te komen. Dit bevordert het gesprek met elkaar. Hoewel OMEGA georganiseerd wordt binnen Bethel, De Bron en Pniël, is iedereen welkom.

Opgave (een belletje, een mailtje of een appje is voldoende) voor 15 januari 2019 bij:
Theo v.d. Bos (wijk Bethel) T 0306952320 M 0623233332, t.vandenbos@filternet.nl
Kees Goethals (wijk De Bron), T 0306962883, c.f.goethals@tiscalimail.nl
Co Westeneng (wijk Pniël) M 0626838035, fam.jwesteneng@gmail.com
Of: ds. F. van Roest (cursusleider) M 0638122955, fvanroest@online.nl

Vrouwenkring 'Ora et Labora'

Onze vrouwenkring is een bijbelstudiekring waar gemiddeld zo'n 25 dames, van alle leeftijden, aan deelnemen. Wij komen om de week op dinsdagavond in het Oude Centrum bij elkaar, van 19.45 tot 21.45 uur. Vóór de pauze lezen we de bijbelstudie uit het blad "De Hervormde Vrouw", en na de pauze, waarin ruim gelegenheid is tot onderlinge ontmoeting, bespreken we in groepjes de vragen die bij de bijbelstudie vermeld staan.

Dit seizoen behandelen we het bijbelboek Jeremia. De studies zijn geschreven door ds. J. Hoek. Het is heel verrijkend om elkaar samen rondom Gods Woord te ontmoeten! Wilt u ook eens kennismaken met onze kring of hebt u nog vragen?

Neemt u dan contact op met:

Ria Nouwen  (rianouwen@solcon.nl) of
Hanneke van Ginkel (hvanginkel1960@hotmail.com)