Vorming en toerusting

Vorming en toerusting zijn onmisbaar voor de opbouw van de christelijke gemeente. Het doel van   vorming en toerusting is om bij te dragen aan gemeenteopbouw (geloofsverdieping en stimuleren van betrokkenheid bij gemeente) van jong tot oud. In dat kader organiseert de commissie vorming en toerusting meerdere activiteiten per jaar.

Gebedskring

Gebed is onmisbaar binnen de gemeente en het persoonlijk leven met de HEERE. Gebed voor herleving in ons eigen leven, maar ook bescherming en uitbreiding van de gemeente. Jezus geeft ons de belofte dat “wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.” Tegelijk is gebed ook een strijd, omdat we liever zelf werken, er niet zo veel bij voelen, onze gedachten afgeleid worden of omdat we het lastig vinden om te (blijven) vertrouwen. Ook daarom is het samen bidden kostbaar: Als bemoediging en inspiratie om Hem te loven en te prijzen, want Hij is het waard!

Om de week is er een moment van gebed op donderdag van 20:00 – 21:00. We beginnen met zingen en een stukje lezen uit de bijbel, waarna we in kringgebed de dank en gebedspunten bij God brengen. Welkom om een keer of vaker aan te sluiten. Contactpersoon: Yannick de Groot

Jongerenkring

De Jongerenkring is een bijbelkring bedoeld voor jongeren uit onze gemeente, waarvan de meeste jonge lidmaten zijn. De leeftijd van de leden is ongeveer tussen de 20 en 30 jaar. Nieuwe jonge gemeenteleden zijn van harte welkom. Het is een goede gelegenheid om jongeren uit de gemeente te ontmoeten en contacten op te bouwen.

Wij komen één keer per twee weken op dinsdagavond bij elkaar. Dit kan zowel in het Oude Centrum als bij iemand thuis zijn. We beginnen - na een inloop vanaf 19.45 uur - om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Elk seizoen behandelen we aan de hand van studiemateriaal een Bijbelboek of behandelen we thema’s gericht op de praktijk van elke dag. De avonden worden voorbereid door één of twee van de leden van de kring. De kring staat onder leiding van de wijkpredikant.

In de wijkbrief wordt elk seizoen een uitnodiging geschreven en we proberen ook mensen persoonlijk te benaderen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de wijkouderling.

Huwelijkskring

De huwelijkskring is bedoeld voor aanstaande echtparen en echtparen die net getrouwd zijn. Het thema is 'Groeien naar een christelijk huwelijk'.

De meeste stellen gaan het huwelijk in met grote verwachtingen. Eén van de hoogtepunten van de dag is de kerkelijke bevestiging. Er zijn allerlei redenen om in de kerk te trouwen. De belangrijkste is dat we Gods hulp en zegen willen vragen bij ons huwelijk en dat we die stap niet willen zetten zonder Hem en zijn gemeente daarin te betrekken. De huwelijkskring wil helpen om daar concreet vorm aan te geven. God betrekken bij ons huwelijk. Hij wil ons huwelijk zegenen. Dat doet Hij onder andere ook door ons in de Bijbel te vertellen hoe Hij het huwelijk bedoeld heeft. Het is één van de mooiste gaven aan ons mensen. Getrouwd zijn is een feest. Met die gave moeten we dan ook zuinig omspringen en we moeten niet vergeten de gebruiksaanwijzing te lezen. Daar willen we ons dan ook in de huwelijkskring mee bezighouden. Juist ook omdat het huwelijk sterk onder druk staat. Het is helemaal niet meer vanzelfsprekend dat je het lang met elkaar uithoudt en je samen een goede relatie zult hebben. We geloven dat het geloof in de Heere Jezus Christus het fundament vormt voor een relatie die het beste bestand is tegen deze uitdagingen. Een huwelijksrelatie waar Hij bij is, mag levenslang feestelijk zijn, in mooie en in moeilijke dagen.

We zullen ons op de huwelijkskring in zeven avonden bezighouden met de volgende thema’s:

  • Gods bedoeling met het huwelijk
  • Communicatie en conflicten
  • Rolverdeling
  • Seksualiteit als geschenk van de Schepper
  • Kinderen krijgen, plannen of nemen?
  • De huisliturgie

Vrouwen huiskring

Het thema dat centraal staat op deze kring is: ‘Vrouw zijn in gezin, kerk en samenleving’. De kring is ontstaan vanuit de moederkring, maar wordt inmiddels veel breder bezocht door vrouwen in alle leeftijden uit verschillende gezinssamenstellingen, gehuwd en ongehuwd. Er zijn inmiddels 3 groepen vrouwen die één keer per maand samenkomen. De avond wordt voorbereid door één van de vrouwen en houden we om beurten bij elkaar thuis. De invulling van de avond is per groep verschillend. De ene kring richt zich meer op Bijbelstudie, een andere kring richt zich bijvoorbeeld meer op christen zijn in de praktijk. Er wordt in iedere groep begonnen en afgesloten met gebed, de Bijbel staat centraal en momenteel maken alle groepen gebruik van een boek. De verdere invulling van de avond is aan de groep zelf, soms een creatieve invulling, een andere keer een diepgaand gesprek of mooie gesprekswandeling. Daarnaast is er veel ruimte om ervaringen uit de dagelijkse praktijk van het vrouw-zijn uit te wisselen.

Voor informatie kunt u terecht bij José de Visser

Huisbijbelkring

Wil jij samen met andere gemeenteleden jouw geloof verdiepen en delen? Dan word je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van de huisbijbelkringen.

De kringavonden worden bij de deelnemers thuis gehouden. Samen bestuderen we een Bijbelgedeelte en zingen en bidden we met en voor elkaar. Er zijn op dit moment drie huisbijbelkringen. Kringavonden zijn éénmaal per twee weken op dinsdag- of woensdagavond. Wie lid wil worden of gewoon een keer wil komen kijken (dat kan ook in de loop van het kringseizoen), kan contact opnemen met Nico Burgerhart (nicoburgerhart@hotmail.com).

Bijbelkring Asaf

Deze bijbelkring is bedoeld voor de 'wat oudere gemeenteleden' die één keer in de twee weken met elkaar over een bepaald Bijbelgedeelte willen praten, luisteren en nadenken. Zo zal het samenzijn een toegevoegde waarde hebben in het zoeken en vinden van Gods bedoeling in ons leven voor onszelf én voor elkaar. Dat is ook de betekenis van de naam Asaf, die ‘voegt toe’ of ‘verzamelt’ betekent. En wat is het rijk om met elkaar je Dichter bij God te weten.

De kring vindt plaats in het Oude Centrum en we beginnen de avonden om 20.00 uur.

We hopen en wensen dat de onderlinge verbondenheid mede door Bijbelstudie, ook nu weer bemerkt en beleefd mag worden, tot eer van God zal zijn en tot opbouw van de gemeente. U bent van harte welkom!

De leiding is om beurten bij de broeders Wim Nouwen (06 49840525) en Co Westeneng (030 69 576 98).

OMEGA

In 2018 startte een enthousiaste begeleidingscommissie met 13 deelnemers OMEGA voor het eerst. In 2019 is dit herhaald met maar liefst 23 intensief betrokkenen ‘cursisten’. Sommigen konden op eigen gelegenheid komen, maar anderen kwamen zelfs met de rolstoeltaxi.

OMEGA? Wat Alpha is voor jongeren en beginnend gelovigen is OMEGA voor ouderen, maar dan wel toegespitst op de vragen waar ouderen mee te maken krijgen. Geloofsonderwerpen en zaken met betrekking tot zorg, medisch handelen, voltooid leven e.d. komen aan de orde.

OMEGA, misschien iets voor u!?

ds. F. van Roest (predikant voor ouderen en cursusleider) M: 0638122955, fvanroest@online.nl

Ouderenkring 'De Bron'

De leden van deze Ouderenkring komen in de regel één keer per veertien dagen op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur bijeen in 't Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a te Zeist. Deze middagen worden gevuld met een meditatie verzorgd door één van de predikanten van de wijkgemeenten Bethel of Pniël dan wel door (gewezen) ambtsdragers uit deze wijkgemeenten. Na de theepauze is er een inleider of presentator die een inhoudelijk onderwerp behandelt dat hem/haar na aan het hart ligt. Tijdens de koffie- en theepauze is er ruimte voor onderling contact. De leiding van deze kring berust bij mw. P.(Nel) van Broekhuizen, die daarin wordt bijgestaan door een werkgroep gevormd uit de leden.

Vervoer kan worden geregeld als u niet (meer) op eigen gelegenheid naar 't Lichtpunt kan komen. De kring mag zich de laatste tijd in een toenemende belangstelling verheugen. Komt u ook eens als belangstellende - geheel vrijblijvend - kennismaken. Dan kunt u zelf beoordelen of deze gezamenlijke activiteit van de wijkgemeenten Bethel en De Bron iets voor u is. Desgevraagd zenden wij u graag het seizoensprogramma toe. De actuele gegevens verschijnen ook in de zondagse wijkbrieven van beide wijkgemeenten en in OPGANG.

Vrouwenkring 'Ora et Labora'

Vrouwenkring

Vrouwenkring ‘Ora et Labora’ Zeist      

2024 - 2025

Deze vrouwenkring is een Bijbelkring waaraan gemiddeld zo’n 18 tot 22 dames deelnemen. Meeste dames zijn wat ouder (50+); wij zien uit naar jonge dames!

Om de week komen we op dinsdagavond in het Oude Centrum bij elkaar, van 19.45 tot 21.45 uur. We lezen de Bijbelstudie uit de ‘Vrouw tot Vrouw’-Bijbelstudies (verschijnt 1 x per seizoen). Bij elke studie zijn een aantal vragen waar we in groepjes met elkaar over praten.

Dit seizoen neemt ds. E. van den Noort (Nijkerk) ons mee in het Bijbelboek: Ruth.
1e keer een inleidende Bijbelstudie, gevolgd door 10 Bijbelstudies van verschillende hoofdstukken Ruth.

Vrouwenkring Ruth
 
De vrouwenkring start op D.V. 24 september 2024 met een broodmaaltijd om 18:00 uur.

En de volgende data zijn:

2024: 8 en 22 oktober - 5 en 19 november - 3 en 17 december (Kerstviering)

2025: 14 en 28 januari - 11 en 25 februari - 11 en 25 maart - 8 april (Lijdens-en Paasoverdenking)

Voel je vrij om vragen te stellen of gewoon een keer mee te doen!

Als vrouwenkring zijn we gastlid van ‘Vrouw tot Vrouw’. Je ontvangt  elke 2 maanden ook het ‘Vrouw tot Vrouw’-magazine. Contributie is € 45,- per seizoen (inclusief broodmaaltijd etc.)

Voor info: Ria Nouwen (rianouwen@solcon.nl / tel: 06-24687081)
 

 

 

Vrouwengesprekskringen De Bron - Pniël - Bethel

De vrouwengesprekskringen zijn ruim dertig jaar geleden ontstaan vanuit de drie hervormde centrumwijken met als doel de Bijbel te lezen, samen zingen en bidden en elkaar te ontmoeten. Vier kringen werden gevormd met ieder tien of meer deelneemsters. Wij komen nog steeds elke maand een morgen of middag bij elkaar om een Bijbelstudie te doen. Wij streven ernaar om de bespreking praktisch in te vullen.

Kringwerk is samen delen en omzien naar elkaar. Wij sturen vanuit de kring kaarten naar zieke gemeenteleden. De kringen hebben een open karakter. Er is een warme vertrouwensband met elkaar. Verder hebben de 4 kringen elk jaar in mei afsluiting van het seizoen met een gezamenlijk uitje en de openingsmorgen in september. In de zomermaanden wordt er elke maandagavond v.a. 19.00 uur samen gefietst vanaf Het Slot. Op dit moment bestaan de gesprekskringen vooral uit 55+.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Annegina Randewijk, T. 030-6920815 of Ella van Voorden, T. 030-6921480.