Vorming en toerusting

Vorming en toerusting zijn onmisbaar voor de opbouw van de christelijke gemeente. Het doel van   vorming en toerusting is om bij te dragen aan gemeenteopbouw (geloofsverdieping en stimuleren van betrokkenheid bij gemeente) van jong tot oud. In dat kader organiseert de commissie vorming en toerusting meerdere activiteiten per jaar.

Jongerenkring

De Jongerenkring is een bijbelkring bedoeld voor jongeren uit onze gemeente, waarvan de meeste jonge lidmaten zijn. De leeftijd van de leden is ongeveer tussen de 20 en 30 jaar. Nieuwe jonge gemeenteleden zijn van harte welkom. Het is een goede gelegenheid om jongeren uit de gemeente te ontmoeten en contacten op te bouwen.

Wij komen één keer per twee weken op dinsdagavond bij elkaar. Dit kan zowel in het Oude Centrum als bij iemand thuis zijn. We beginnen - na een inloop vanaf 19.45 uur - om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Elk seizoen behandelen we aan de hand van studiemateriaal een Bijbelboek of behandelen we thema’s gericht op de praktijk van elke dag. De avonden worden voorbereid door één of twee van de leden van de kring. De kring staat onder leiding van de wijkpredikant.

In de wijkbrief wordt elk seizoen een uitnodiging geschreven en we proberen ook mensen persoonlijk te benaderen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de wijkouderling.

Huwelijkskring

De huwelijkskring is bedoeld voor aanstaande echtparen en echtparen die net getrouwd zijn. Het thema is 'Groeien naar een christelijk huwelijk'.

De meeste stellen gaan het huwelijk in met grote verwachtingen. Eén van de hoogtepunten van de dag is de kerkelijke bevestiging. Er zijn allerlei redenen om in de kerk te trouwen. De belangrijkste is dat we Gods hulp en zegen willen vragen bij ons huwelijk en dat we die stap niet willen zetten zonder Hem en zijn gemeente daarin te betrekken. De huwelijkskring wil helpen om daar concreet vorm aan te geven. God betrekken bij ons huwelijk. Hij wil ons huwelijk zegenen. Dat doet Hij onder andere ook door ons in de Bijbel te vertellen hoe Hij het huwelijk bedoeld heeft. Het is één van de mooiste gaven aan ons mensen. Getrouwd zijn is een feest. Met die gave moeten we dan ook zuinig omspringen en we moeten niet vergeten de gebruiksaanwijzing te lezen. Daar willen we ons dan ook in de huwelijkskring mee bezighouden. Juist ook omdat het huwelijk sterk onder druk staat. Het is helemaal niet meer vanzelfsprekend dat je het lang met elkaar uithoudt en je samen een goede relatie zult hebben. We geloven dat het geloof in de Heere Jezus Christus het fundament vormt voor een relatie die het beste bestand is tegen deze uitdagingen. Een huwelijksrelatie waar Hij bij is, mag levenslang feestelijk zijn, in mooie en in moeilijke dagen.

We zullen ons op de huwelijkskring in zeven avonden bezighouden met de volgende thema’s:

  • Gods bedoeling met het huwelijk
  • Communicatie en conflicten
  • Rolverdeling
  • Seksualiteit als geschenk van de Schepper
  • Kinderen krijgen, plannen of nemen?
  • De huisliturgie

Voor informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Cor en Henny van den Born.

Moederkring

De moederkring komt één keer per maand een avond bij elkaar om te praten over de christelijke opvoeding. De kring bestaat uit moeders met kinderen in alle leeftijden, van peuter tot puber. Elke avond bereidt één van de moeders een inleiding voor aan de hand van een boek of een zelfgekozen thema. Daarnaast is er veel ruimte om ervaringen uit de dagelijkse praktijk van het moeder-zijn uit te wisselen. Alle moeders zijn van harte welkom!

Voor informatie kunt u terecht bij Shirley Verweij.

Huisbijbelkring

Wil jij samen met andere gemeenteleden jouw geloof verdiepen en delen? Dan word je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van de huisbijbelkringen.

De kringavonden worden bij de deelnemers thuis gehouden. Samen bestuderen we een Bijbelgedeelte en zingen en bidden we met en voor elkaar. Er zijn op dit moment drie huisbijbelkringen. Kringavonden zijn éénmaal per twee weken op dinsdag- of woensdagavond. Wie lid wil worden of gewoon een keer wil komen kijken (dat kan ook in de loop van het kringseizoen), kan contact opnemen met Nico Burgerhart (nicoburgerhart@hotmail.com).

Bijbelkring Asaf

Deze bijbelkring is bedoeld voor de 'wat oudere gemeenteleden' die één keer in de twee weken met elkaar over een bepaald Bijbelgedeelte willen praten, luisteren en nadenken. Zo zal het samenzijn een toegevoegde waarde hebben in het zoeken en vinden van Gods bedoeling in ons leven voor onszelf én voor elkaar. Dat is ook de betekenis van de naam Asaf, die ‘voegt toe’ of ‘verzamelt’ betekent. En wat is het rijk om met elkaar je Dichter bij God te weten.

De kring vindt plaats in het Oude Centrum en we beginnen de avonden om 20.00 uur.

We hopen en wensen dat de onderlinge verbondenheid mede door Bijbelstudie, ook nu weer bemerkt en beleefd mag worden, tot eer van God zal zijn en tot opbouw van de gemeente. U bent van harte welkom!

De leiding is om beurten bij de broeders Wim Nouwen (030 69 151 32) en Co Westeneng (030 69 576 98).

OMEGA

In 2018 startte een enthousiaste begeleidingscommissie met 13 deelnemers OMEGA voor het eerst. In 2019 is dit herhaald met maar liefst 23 intensief betrokkenen ‘cursisten’. Sommigen konden op eigen gelegenheid komen, maar anderen kwamen zelfs met de rolstoeltaxi.

OMEGA? Wat Alpha is voor jongeren en beginnend gelovigen is OMEGA voor ouderen, maar dan wel toegespitst op de vragen waar ouderen mee te maken krijgen. Geloofsonderwerpen en zaken met betrekking tot zorg, medisch handelen, voltooid leven e.d. komen aan de orde.

OMEGA, misschien iets voor u!?

ds. F. van Roest (predikant voor ouderen en cursusleider) M: 0638122955, fvanroest@online.nl

Ouderenkring 'De Bron'

De leden van deze Ouderenkring komen in de regel één keer per veertien dagen op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur bijeen in 't Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a te Zeist. Deze middagen worden gevuld met een meditatie verzorgd door één van de predikanten van de wijkgemeenten Bethel of Pniël dan wel door (gewezen) ambtsdragers uit deze wijkgemeenten. Na de theepauze is er een inleider of presentator die een inhoudelijk onderwerp behandelt dat hem/haar na aan het hart ligt. Tijdens de koffie- en theepauze is er ruimte voor onderling contact. De leiding van deze kring berust bij mw. P.(Nel) van Broekhuizen, die daarin wordt bijgestaan door een werkgroep gevormd uit de leden.

Vervoer kan worden geregeld als u niet (meer) op eigen gelegenheid naar 't Lichtpunt kan komen. De kring mag zich de laatste tijd in een toenemende belangstelling verheugen. Komt u ook eens als belangstellende - geheel vrijblijvend - kennismaken. Dan kunt u zelf beoordelen of deze gezamenlijke activiteit van de wijkgemeenten Bethel en De Bron iets voor u is. Desgevraagd zenden wij u graag het seizoensprogramma toe.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Mw. P. (Nel) van Broekhuizen
Tesselschadelaan 12, 3707 AL Zeist.
T.0306955169.

Vrouwenkring 'Ora et Labora'

Vrouwenkring

Vrouwenkring ‘Ora et Labora’ Zeist      

2022 - 2023

Deze vrouwenkring is een Bijbelstudiekring waar gemiddeld zo’n 30 dames, van verschillende leeftijden, aan deelnemen.

We komen om de week op dinsdagavond in het Oude Centrum bij elkaar, van 19.45 tot 21.45 uur. Voor de pauze lezen we de Bijbelstudie uit het blad ‘Vrouw tot Vrouw’-Bijbelstudies (verschijnt 1 x per seizoen). In de pauze is er ruim gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Na elke studie volgen een aantal vragen waar we samen in groepjes over doorspreken.

Dit seizoen neemt ds. A. van Zetten ons mee door het Bijbelboek: Psalmen. Daar staan 10 studies voor gepland.

De vrouwenkring start op D.V. 20 september met een broodmaaltijd en de inleiding op de Bijbelstudies. Deze avond begint om 18:00 uur.

De volgende data zijn:

2022: 4 en 18 oktober/1, 15 en 29 november/13 december (Kerstviering)

2023: 10 en 24 januari/ 25 januari/7 en 21 februari/7 en 21 maart en 28 maart (Lijdens- en Paasoverdenking)

Voel je vrij om vragen te stellen of gewoon een keer mee te doen!

Voor info: Ria Nouwen (rianouwen@solcon.nl / tel: 06-24687081)

 

Vrouwengesprekskringen De Bron - Pniël - Bethel

De vrouwengesprekskringen zijn ruim dertig jaar geleden ontstaan vanuit de drie hervormde centrumwijken met als doel de Bijbel te lezen, samen zingen en bidden en elkaar te ontmoeten. Vier kringen werden gevormd met ieder tien of meer deelneemsters. Wij komen nog steeds elke maand een morgen of middag bij elkaar om een Bijbelstudie te doen. Wij streven ernaar om de bespreking praktisch in te vullen.

Kringwerk is samen delen en omzien naar elkaar. Wij sturen vanuit de kring kaarten naar zieke gemeenteleden. De kringen hebben een open karakter. Er is een warme vertrouwensband met elkaar. Verder hebben de 4 kringen elk jaar in mei afsluiting van het seizoen met een gezamenlijk uitje en de openingsmorgen in september. In de zomermaanden wordt er elke maandagavond v.a. 19.00 uur samen gefietst vanaf Het Slot. Op dit moment bestaan de gesprekskringen vooral uit 55+.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Annegina Randewijk, T. 030-6920815 of Ella van Voorden, T. 030-6921480.