AVG en veiligheid in Wijkgemeente Pniël

Beveiliging 

De Hervormde wijkgemeente Pniël binnen de Protestantse Gemeente Zeist heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens van haar leden te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking, zoals bedoeld in de AVG. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en/of vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Persoonsgegevens van leden zullen dan ook niet aan derden worden verstrekt. 

Bewaartermijnen 

Voor wat betreft de bewaartermijnen wordt de richtlijn ‘Bewaartermijnen van documenten met persoonsgegevens in de kerk’ van de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt. U vindt deze richtlijnen op de website van de PKN

Uw rechten 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt van deze rechten gebruik maken door u te melden Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zeist. Om gebruik te kunnen maken van deze rechten dient u zich te legitimeren. Daarna zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd. 

Veilige kerk 

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Zeist waar onze wijkgemeente Pniël onderdeel van is, heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld waar u zich bij kunt melden mocht daar aanleiding voor zijn. We willen een plek bieden waar we samen God zoeken en met elkaar in alle vertrouwen kunnen werken in Zijn koninkrijk. Mocht u zich om wat voor een reden toch niet veilig voelen kunt u zich altijd wenden tot een ambtsdrager of predikant, maar ook bij één van de twee vertrouwenspersonen die de Protestantse Gemeente Zeist heeft aangesteld. U bent verzekert van absolute geheimhouding. Voor de personen en bijbehorende contactgegevens klikt u hier.

Welke gegevens leggen we waarom vast 

Er zijn verschillende redenen en methoden hoe en waarom gegevens van de leden van wijkgemeente Pniël vastgelegd worden. Dit wordt uitvoeriger beschreven in ‘Privacystatement Wijkgemeente Pniël’. 

Foto’s en video’s maken en delen 

Wanneer er bij gemeenteactiviteiten foto’s en/of video’s gemaakt worden en deze online gedeeld worden zal dit plaats vinden in een beveiligde omgeving zoals de afgesloten Pniël App of achter de inlog van deze website.  

Bij bijzondere diensten zoals doop en belijdenis streven we ernaar om 1 fotograaf aan te wijzen die kwalitatief goeie foto’s maakt. We vragen in de liturgie om bezoekers van de bijeenkomsten geen andere beelden te maken met bijvoorbeeld smartphone. 

Melding datalek

Op grond van de AVG moet een datalek binnen 72 uur gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (’AP’). U kunt daarvoor terecht op de website www.autoriteit persoonsgegevens.nl. U hoeft geen melding te doen als het onwaarschijnlijk is dat het datalek leidt tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Daarnaast moet het datalek ook aan de betrokkenen gemeld worden indien het waarschijnlijk een groot risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen met zich meebrengt. Als er sprake is van een datalek moet u dat in ieder geval voor uw eigen administratie registreren. In de onderstaande link treft u een registratieformulier en stappenplan aan.  Aanspreekpunt voor de hervormde wijkgemeente Pniël zijn de Scriba (scriba@pnielzeist.nl) en Ouderling Kerkrentmeester (kerkrentmeester@pnielzeist.nl). Voor meer informatie bekijk 'Stappenplan datalekken'.